070-240 68 63 info@lgkbt.se

UL – Utvecklande Ledarskap

Vill du påverka? Då vill du utöva ledarskap.
Kursen Utvecklande Ledarskap är för alla som vill påverka, och därmed utöva ledarskap, oavsett om det sker på arbetsplatsen, i specifika handlednings-/konsultuppdrag eller på fritiden.

Utvecklande ledarskap
Utvecklande ledarskap utgår från den amerikanska ledarskapsteorin Transformational leadership (Bass 1998), vilken är dominerande vad gäller antal publicerade artiklar i välrenommerade internationella tidskrifter. Modellen kännteckas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i gott syfte, både för individen och för organisationen.

Försvarshögskolans modell Utvecklande ledarskap har anpassats till svenska förutsättningar och även kompletterats med en modell som beskriver hur ledares faktiska beteende beror på samverkan mellan ledar- och omgivningskaraktäristika, ett interaktionistiskt person/situationsparadigm. Ju bättre grundläggande förutsättningar den enskilde ledaren har, desto större potential finns för att utveckla önskvärda kompetenser. Däremot utgör de inte någon garanti för ett framgångsrikt ledarskap, eftersom detta också påverkas av faktorer i omgivningen. Ledare behöver kunna agera i olika grupper med olika uppdrag och förutsättningar.

Området Ledarstilar beskriver en relation mellan olika typer av ledarbeteenden, där ledare skiljer sig åt genom att de uppvisar olika frekvenser av dessa beteenden.

Konventionella ledarbeteenden hänvisar i högre grad till föreskrifter, skyldigheter och belöningar medan utvecklande ledarbeteenden fokuserar på gemensamma värderingar, mål och intressen. Destruktiva ledarbeteenden är icke önskvärda beteenden som innebär hot eller passivitet.

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statlig- och kommunal verksamhet samt inom privat näringsliv.

Kursens syfte är att med stöd av ledarskapsmodellen samt en 360-graders inventering av deltagarens aktuella ledarbeteenden, ge verktyg till reflektion, analys och utveckling av sina dagliga ledarhandlingar samt utveckla sina medarbetare för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.